Hopp til hovedinnholdHopp til navigasjonHopp til footer

Inn­kjøps­be­tin­gel­ser

9a4a8224 2

1 Innledning

1.1 DEFINISJONER

Kjøper: E C Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma eller person som iht. bestillingen er ECDE sin kontraktsmotpart. Også kalt «leverandør». Part/partene: Er kjøper og selger hver for seg, i fellesskap benevnt partene. Avtale: Avtaledokumentene i forbindelse med kjøp, herunder eventuell tilbudsforespørsel, tilbud, spesifikasjoner, kjøpsavtale mv. Varen: Er det som skal leveres, også kalt «kjøps- eller kontraktsgjenstanden», «produktet» og «leveransen».

1.2 ANVEDELSESOMRÅDE

Disse alminnelige innkjøpsbetingelser for kjøp av varer får anvendelse på alle kjøp ECDE gjør, også når varen er tilvirket spesielt for ECDE.    

De alminnelige innkjøpsbetingelsene får dessuten anvendelse dersom den som skal levere varen, skal utføre arbeid, så som montering etc., selv om tjenestedelen utgjør den overveiende delen av selgers forpliktelse. Partene kan i stedet i et slikt tilfelle avtale at ECDE’s alminnelige innkjøpsbetingelser for kjøp av tjenester skal gjelde for tjenestedelen av leveransen.

1.3 GYLDIGHET

Endringer eller avvik fra disse generelle betingelsene skal være gjort skriftlig; være signert og datert av autorisert person hos ECDE for kunne gjøres gjeldende overfor ECDE. 

Disse generelle betingelser gjelder for enhver anskaffelse ECDE gjør, med mindre ECDE har gjort et avvik i forbindelse med vedkommende bestilling.

De generelle betingelsene er gjort tilgjengelig på ECDE’s hjemmesider, og selger plikter å sette seg inn i betingelsene og holde seg oppdatert i disse med tanke på eventuelle endringer i forbindelse med inngivelse av tilbud til ECDE.

De generelle betingelsene gjelder uavhengig av om de er vedheftet eller sendt med en bestilling eller lignende.

1.4 RANG

Disse alminnelige innkjøpsbetingelser kommer til anvendelse såfremt ikke annet er uttrykkelig, skriftlig avtalt mellom partene. Ved motstrid mellom dokumenter i avtalen eller bestemmelser i de ulike dokumentene, skal disse alminnelige innkjøpsbetingelser gå foran. Norsk kjøpslov (lov 13.05.1988 nr. 27) utfyller disse alminnelige innkjøpsbetingelser.

2 Tilbud

2.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt for ECDE.

2.2 Dersom tilbudet er basert på en forespørsel, spesifikasjon eller bestilling gitt av ECDE, må ethvert avvik og forbehold fra slik forespørsel, spesifikasjon eller bestilling, spesifiseres uttrykkelig i tilbudet. Hvis ikke kan leverandør ikke gjøre krav gjeldende mot ECDE som ikke er slik uttrykkelig spesifisert.

2.3 Dersom tilbud inngis i forbindelse med en konkurranse, har ECDE rett til å forkaste alle tilbud eller deler av tilbud, uten å måtte oppgi noen grunn for dette og uten kostnad for ECDE, med mindre annet er uttrykkelig avtalt i forbindelse med angjeldende konkurranse. Også slike tilbud skal leveres uten kostnad for ECDE, med mindre annet er uttrykkelig bestemt i anledning konkurransen.

3 Bestillingen

3.1 Bestillingen regulerer avtaleforholdet mellom partene og gjelder foran forespørselen, tilbud og andre avtaler som tidligere er gjort mellom partene.

3.2 Selger kan ikke gjøre gjeldende andre betingelser med mindre ECDE skriftlig har akseptert disse. Dette gjelder også unntak eller avvik fra disse alminnelige innkjøpsbetingelser.

3.3 ECDE er kun bundet av skriftlig bestilling.

4 Ordrebekreftelse

4.1 Selger skal bekrefte bestillingen ved signering av ECDE’s ordrebekreftelse. Dersom ordrebekreftelsen ankommer ECDE senere enn 14 dager regnet fra bestillingsdatoen, kan ECDE kostnadsfritt kansellere bestillingen.

5 Pris

5.1 FAST PRIS 

Priser angitt i bestillingen betraktes som faste for leveransen gjennom hele avtaleperioden, også dersom det skjer delleveranser over tid, dersom ikke annet er avtalt. Prisen skal være eksklusiv merverdiavgift, men inkluderer embal­la­sje, toll, skatter og enhver annen avgift.

Selger kan ikke kreve endring i kjøpesummen eller tilleggsvederlag som følge av offentligrettslige krav til kjøpsgjenstanden som ble vedtatt mellom tidspunktet for tilbudet og levering. Risikoen for slike vedtak gjenspeiler at selger er den profesjonelle part i kjøpsforholdet med produktkunnskap mv.   

5.2 PRISØKNING

Dersom det avtales prisøkning i avtaleperioden, skal økningen ikke overstige det som kan doku­menteres som kostnadsøkninger for den enkelte vare. Prisøkninger skal begrunnes skriftlig minst 2 måneder før ikrafttredelse, og kan ikke settes i kraft før ECDE har godkjent prisøkningen.

5.3 PRISREDUKSJONER            

Dersom det skjer prisreduksjoner i markedet for de produkter som inngår i avtalen eller tilsvaren­de produkter, og produktet ennå ikke er bestilt av leverandør og ikke levert ECDE, skal den avtalte pris til ECDE automatisk reduseres, slik at den blir i tråd med markedet.

5.4 TILBUD – NYE BETINGELSER

Tilbud eller markedsførte priser i avtaleperioden som selger operer med etter inngåelse av kjøpsavtalen som er gunstigere enn de avtalte betingelser, gjelder automatisk for ECDE. Selger er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for den enkelte virksomhet som omfattes av avtalen.

6 Betalingsbetingelser – Faktura – Sluttfaktura

6.1 Selger har rett til å sende faktura når varen er mottatt og godkjent av ECDE.

6.2 ECDE aksepterer ikke fakturagebyr, ekspedisjonsgebyr eller tilsvarende.

6.3 Dersom ikke annet er avtalt skal ECDE betale faktura innen 30 dager regnet fra mottagelse av korrekt faktura, forutsatt at alle selgers forpliktelser iht. bestillingen er oppfylt og komplett levering har funnet sted og er godkjent av ECDE.

6.4 Dersom ikke annet er avtalt, skal faktura oversendes i original. Faktura skal inneholde følgende (eller tilsvarende) opplysninger:

 • Leverandør navn m/foretaksnummer og adresse
 • Prosjektets navn og prosjektnr.
 • Kontraktsnummer/bestillingsnr.
 • Navn på bestiller/rekvirent
 • Fakturaperiode
 • Tidligere fakturert
 • Faktureres denne perioden
 • Akkumulert fakturert
 • Merverdiavgift
 • Merverdiavgiftskode

6.5 All informasjon nødvendig for kontroll og godkjenning av faktura skal legges ved. Alle bilag skal legges ved som original og være listet i faktura med beløp.

6.6 Dersom kjøpsavtalen omfatter flere bestillinger, skal ECDE’s fakturaforside benyttes, hvor sum fakturert inkl. mva. per bestillingsnummer skal oppgis.

6.7 Faktura som ikke oversendes iht. ovenstående krav, vil bli returnert.

6.8 ECDE kan holde tilbake omtvistede beløp. 

6.9 Ved forsinket betaling plikter ECDE å betale rente iht. Forsinkelsesrenteloven (lov av 17.12.1976).

6.10 Selger kan aldri sende faktura senere enn to (2) måneder – regnet fra dato til dato – fra det tidspunkt selger kan sende faktura iht. pkt. 6.1. For sen innsending av faktura medfører at selger har tapt sitt krav på kjøpesummen eller annet vederlag el.l. iht. avtalen. 

6.11 Ved delleveranser eller leveranser som pågår over tid, skal selger sende sluttfaktura senest innen én (1) måned – regnet fra dato til dato – fra det tidspunkt siste del av leveransen ble levert ECDE. Oversendelsen skal inkludere en sluttoppstilling og sluttfaktura som inneholder en full oversikt over hva som er betalt og hva som gjenstår å betale for ECDE. Sluttoppstillingen skal inneholde alle krav som ikke er betalt, uansett om de er forfalt eller ikke. Den skal videre inneholde alle krav som ECDE tidligere har avvist og som selger opprettholder. Krav som ikke er medtatt i sluttoppstillingen, kan ikke fremsettes mot ECDE senere.

7 Forskuddsbetaling – Sikkerhet 

7.1 Avtales forskuddsbetaling skal selger stille bankgaranti (eller annen garanti akseptabel for ECDE) i form av selvskyldnergaranti for de utbetalte forskudd.

8 Pakkseddel 

8.1 Alle varer skal være merket i samsvar med pakkseddel og anvisninger bestillingen. Hvis en sending består av flere kolli, skal hvert kolli inneholde spesifisert innholdsfortegnelse.

8.2 Hvis sertifikater/dokumentasjon er spesifisert i bestillingen, skal disse leveres samtidig med varen. Da sertifikater/dokumentasjon betraktes som en del av leveransen, blir faktura ikke betalt før dette er mottatt.

9 Leveringsbetingelser

9.1 FRITT LEVERT

Leveringsbetingelsene skal være fritt levert på den plass som den bestillende virksomhet angir. Selger skal stå for og bekoste varen frem til leveringssted, inkl. lossing, samt tegne tilstrekkelig forsikring for varen under transport. Når selger skal besørge frakten, skal han i god tid før avsendelse, innhente forsendelsesinstrukser fra ECDE. Videre skal han så snart som mulig og senest ved varens avsendelse varsle om forsendelsen slik at ECDE kan forberede mottakelse av varen.

9.2 MERKING – TILBAKEHOLD

Kjøpsgjenstanden skal leveres, forsvarlig emballert og merket, på det avtalte leveringssted og til fastsatt leveringssted. Leverandøren bærer risikoen for kjøpsgjenstanden inntil den er kontraktsmessig levert.

Leverandøren har ikke rett til å holde leveransen tilbake som sikkerhet for krav mot ECDE, selv om det er tvist om vederlaget.

9.3 LEVERINGSTID

Selger garanterer at den gitte leveringstid skal overholdes.

9.4 TIDLIGERE LEVERING

Leveransen skal ikke skje tidligere enn avtalt, og det skal heller ikke skje delleveringer, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom partene.

9.5 SENERE LEVERING

Selger forplikter umiddelbart å underrette ECDE skriftlig dersom det er grunn til å anta at den avtalte leveringstid ikke kan overholdes. I meddelelsen skal angis grunnen til forsinkelsen og hvor stor forsinkelsen antas å bli. Selger forplikter også å informere om hvilke tiltak han vil iverksette for å redusere forsinkelsen. Selger er ansvarlig for direkte og indirekte tap som ECDE lider, i den utstrekning disse kunne vært unngått dersom selger hadde gitt meddelelsen i rett tid.

9.6 GODKJENNINGSPRØVE

Dersom det er avtalt at godkjenningsprøve skal foretas, skal denne finne sted umiddelbart, eller etter nærmere avtale etter ankomst til leveringssted. Det skal føres protokoll over de resultater som oppnås i godkjennings- prøven. Prøver holdes for selgers kostnad.

10 Opprinnelsesdokumenter / Tollfakturaer

10.1 For innførte varer som krever opprinnelsesbevis, skal opprinnelsesbeviset og tollfaktura sendes ECDE eller en tredjemann ECDE har utpekt til dette formål.

10.2 Utgifter ECDE blir påført pga. manglende opprinnelsesbevis eller tollfaktura, belastes selger og fratrekkes i kjøpesummen.

11 Forsinket levering

11.1 Hvis leveringen blir forsinket, kan ECDE kreve en dagmulkt stor 0,35 % pr. kalenderdag av den totale kontraktsbeløpet – dog minimum kr. 5.000,- – for hver kalenderdag forsinkelsen varer, eller ECDE kan kreve det direkte tapet erstattet.

11.2 Maksimal dagbotssats er 20 % av kontraktsbeløpet. Ved oppnådd maksimal dagbotssats uten at levering er skjedd, kan ECDE heve avtalen.

11.3 Dersom Selger eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet og dermed er erstatningsansvarlig, kan ECDE i stedet for dagmulkt kreve erstatning både for det direkte og indirekte tap ECDE lider ved forsinkelsen.

11.4 Hvis leveransen er eller antas å bli forsinket og forsinkelsen er av vesentlig betydning for ECDE, har

ECDE rett til kostnadsfritt å heve bestillingen.

11.5 Dagboten kan trekkes direkte fra i det oppgjør som skal være mellom partene, og den skal ikke gå til fradrag i et eventuelt erstatningsbeløp.

11.6 Selger plikter å bestrebe at forsinkelsen og skadevirkningene av denne blir minst mulig. Dersom

selger påberoper seg Force Majeure, skal tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges for ECDE. Selger skal ha bevisbyrden for at Force Majeure har hindret levering.

12 Force Majeure

12.1 Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt en forpliktelse etter bestillingen i den utstrekning det kan bevises at overholdelse av den er blitt forhindret på grunn av Force Majeure.

12.2 Den berørte part skal umiddelbart gi beskjed til den annen part om Force Majeure situasjonen. Unnlater han dette, kan han ikke kreve fritagelse for sine forpliktelser.

12.3 I tilfelle av Force Majeure skal hver av partene dekke sine omkostninger som skyldes Force Majeure

situasjonen.

12.4 Som Force Majeure regnes ekstraordinære omstendigheter utenfor partens kontroll som gjør det umulig eller svært vanskelig å oppfylle sin forpliktelse og som parten kan godtgjøre at han ikke med rimelighet kunne ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Som Force Majeure regnes krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, nasjonal streik og lock-out. Råvareknapphet, inflasjon og transportstreik som ikke er nasjonal og bransjeuavhengig, regnes aldri som Force Majeure etter denne bestemmelsen.

12.5 Skyldes forsinkelsen underleverandør av selger eller annen tredjepart, er selger fri for ansvar kun hvis også underleverandør eller tredjepart er fritatt som følge av Force Majeure.

12.6 Selgers forpliktelse til å levere suspenderes den tiden Force Majeure-situasjonen varer, og leveringsplikten gjeninntrer straks situasjonen ikke lenger er til stede.

13 Endringer i bestillingsspesifikasjon

13.1 ECDE kan til enhver tid kreve endringer i bestillingsspesifikasjonen frem til levering. Dette gjelder både i forhold til kvalitet og kvantitet.

13.2 Avtalte endringer skal bekreftes i form av utstedelse av en endringsordre fra ECDE, som deretter skal bekreftes i henhold til punkt 4.1. 

13.3 Selger skal snarest, dog senest innen 14 kalenderdager skriftlig meddele ECDE om hvilke innvirkninger endringene vil få for pris, leveringstid og teknisk spesifikasjon. Dersom Selger unnlater å gi slik meddelelse innen tidsfristen, taper han retten til å kreve endring av pris og/eller leveringstid. Endringsordre skal iverksettes straks.

13.4 Uenighet om oppgjør for slike endringer, berettiger ikke selger til å holde tilbake sin ytelse.

13.5 Selger kan ikke endre ved å levere erstatningsvarer uten at dette er forhåndsgodkjent av ECDE.

14 Avbestilling

14.1 ECDE kan til enhver tid avbestille varen. 

14.2 Selger skal ha betaling for det som allerede er levert. Når det gjelder det som ikke er levert, skal det godtgjøres for dokumenterte, påløpte og nødvendige kostnader ved å innstille leveringen, herunder forutsettes det at selger gjør sitt ytterste for å minimalisere disse. Selger har ikke krav på erstatning for tapt fortjeneste for den delen av varen eller varene som ikke kommer til levering.

15 Etiske krav og regler

15.1 Alle ECDE’s leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer som leveres til ECDE skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt i sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner, nasjonal arbeidslovgivning samt regelverk knyttet til HMS på produksjons- og leveringsstedet.

15.2 Videre garanterer selger for at han etterlever alle lover og regler knyttet til korrupsjon, skatte- og avgiftslovgivningen. 

15.3 Selger innestår for at alle underleverandører han benytter etterlever denne bestemmelsen.

15.4 Disse kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonal lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. 

16 Overdragelse av rettigheter og plikter

16.1 ECDE kan fritt overdra sine rettigheter og plikter etter kjøpsavtalen til tredjepart.

16.2 Slik tredjepart kan på samme vilkår igjen overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen.

16.3 Selger kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtale, uten etter forutgående samtykke fra ECDE, hvis samtykke kan nektes uten nærmere begrunnelse.

17 Underleverandører

17.1 Selger plikter å sørge for at ECDES rettigheter etter disse innkjøpsbetingelser kan gjøres gjeldende mot selgers underleverandører.

17.2 Selger skal ikke inngå avtale om underleveranser for deler av leveransen uten at ECDE på forhånd har gitt sitt samtykke. Selger er ansvarlig overfor ECDE etter denne avtale for slike underleverandører på samme måte som om selger selv hadde utført hele leveransen.

18 Feil og mangler – Utbedring 

18.1 GARANTI

Selger er ansvarlig for at varen er fagmessig utført og i samsvar med bestillingens spesifikasjoner og enhver offentligrettslig bestemmelse, pålegg eller vedtak.

Enhver kvalitativ feil som gjør at varen ikke kan benyttes til sitt formål er vesentlig. Dersom det er kvalitative feil vil det være opp til ECDE å bestemme om selger skal utbedre (pkt. 18.2), om han skal levere om igjen, om ECDE skal få andre selgere til å levere/utbedre, eller om ECDE skal kreve prisavslag (pkt. 18.3). 

Er det kvantitative feil som ikke er opplyst av selger før levering, skal omlevering skje senest 24 timer etter mottak. Dersom det ikke er mulig for selger å levere varen, skal ECDE kunne velge om de vil heve hele eller deler av kjøpet.

18.2 UTBEDRING 

Selger forplikter seg til vederlagsfritt å utbedre alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materialer eller tilvirkning for et tidsrom av 24 måneder regnet fra det tidspunkt varen er tatt i bruk til sitt formål, uten kostnad for ECDE. Maksimal garantitid er dog begrenset oppad til 36 måneder fra leveringstidspunktet. 

Hvis varen har vært ute av drift, som følge av mangelen, skal garantitiden forlenges med det tidsrom som svarer til den tid den ikke har kunnet være benyttet til sitt formål.

Deler som skiftes/utbedres i henhold til de avtalte garantibestemmelser, skal ha fornyet garanti for samme tidsrom som den opprinnelige garantitiden.

Garantiforpliktelsene innebærer at varen hurtigst mulig og kostnadsfritt for ECDE stilles i kontraktsmessig stand i henhold til avtalen eller erstattes av ny vare.

Utbedring skal utføres for selgers regning og risiko. Utbedring tillates forsøkt kun én (1) gang. Mislykkes selger å utbedre ved dette forsøket, kan ECDE heve kjøpet.

18.3 ALTERNATIVER TIL UTBEDRING

Dersom ECDE ikke ønsker utbedring, selger ikke utbedrer innen rimelig tid etter at selger har fått beskjed om å utbedre mangelen, eller en utbedring vil føre til vesentlig ulempe for ECDE, herunder at det vil ta for lang tid å utbedre eller det å avvente en utbedring vil ha uønskede konsekvenser, kan ECDE velge og:

 • holde tilbake et nødvendig beløp for å sikre kontraktsmessig vare;
 • kreve omlevering;
 • etter skriftlig meddelelse til selger, utbedre mangelen for selgers regning, enten selv eller ved hjelp av andre leverandører;
 • kreve prisreduksjon; og/eller 
 • heve avtalen dersom mangelen innebærer at kjøpsavtalen er vesentlig misligholdt.

18.4 HEVING AV AVTALEN

ECDE kan heve kjøpet og avtalen i henhold til de bestemmelser som nevnt over. I tillegg kan ECDE heve kjøpet dersom selger blir insolvent.

Ved heving kan ECDE kreve sitt direkte tap erstattet. Dersom ECDE lider indirekte tap på grunn av mangler ved leveransen, kan dette kreves erstattet dersom selger eller noen han svarer for har utvist uaktsomhet.

Ved heving skal selger være ansvarlig for alle kostnader med tilbakesending av varen, herunder for demontering, lagring og transportkostnader ved tilbakelevering.

19 Skadesløsholdelse

19.1 Selger plikter å holde ECDE og dens kunder skadesløse for krav som følge av personskade, sykdom, død, eller tingskade på Selgers ansatte eller eiendeler.

19.2 ECDE kan gjøre krav gjeldende mot selger for skader varen volder, selv om selger ikke er produsent. For øvrig gjelder Produktansvarsloven (lov nr. 104/1988).

20 Innsynsrett

20.1 ECDE har ved forespørsel rett til å få all ønskelig informasjon fra Selger, herunder fyllestgjørende statusrapporter, informasjon om underleverandørers forhold mm.

20.2 Selger skal tillate inspeksjon fra ECDE og deres oppdragsgiveres side hos seg selv og hos underleverandører når ECDE finner det nødvendig. Foretatt inspeksjon fritar ikke selger for noe ansvar etter avtalen.

21 Eiendomsrett

21.1 Varen, eller deler av varen sammen med eventuelt nødvendig teknisk underlag for å fullføre varen, blir ECDE ’s eiendom etterhvert som varen blir betalt. Selger skal tydelig merke slike varer og om mulig holde disse atskilt fra andre varer.

21.2 Alle tegninger, spesifikasjoner og annet teknisk underlag som oversendes fra ECDE til selger, forblir ECDE ’s eiendom og må ikke kopieres eller overlates til tredjemann uten ECDE ’s skriftlige samtykke.

22 Forsikring

22.1 Selger skal ha forsikring for seg og sine ansatte (minimum yrkesskadeforsikring), samt ansvarsforsikring som dekker skade som kan oppstå på grunn av utførelsen av oppdraget herunder for eget utstyr og lignende.

22.2 Selger skal på forespørsel fremlegge skriftlig dokumentasjon for slik forsikring. Manglende forespørsel eller fremleggelse fritar ikke selger for å ha pliktig forsikring.

23 Oppfinnelser / Patenter

23.1 Oppfinnelser selger gjør under utførelsen av kjøpsgjenstanden, skal være selgers eiendom forutsatt at ikke tredjemanns rett er til hinder for dette. ECDE skal dog eie oppfinnelser som hovedsakelig er basert på teknisk informasjon Selger har mottatt fra ECDE. Selger skal varsle ECDE om de oppfinnelser som skal være ECDE ’s eiendom, og selger skal yte ECDE den bistand som er nødvendig for at ECDE kan patentere oppfinnelsene. ECDE skal betale selger for alle rimelige utgifter i forbindelse med en patentering. Dette inkluderer også godtgjørelse til selgers ansatte som disse måtte ha rett på etter gjeldende lov.

23.2 Selger skal gi ECDE en ugjenkallelig, royalty-fri, ikke-eksklusiv bruksrett til alle oppfinnelser som er eller kommer under selgers kontroll i den utstrekning dette er nødvendig for produksjon, drift, vedlikehold og reparasjon av kjøpsgjenstanden.

23.3 Selger er ansvarlig for at kjøpsgjenstanden og dens anvendelse ikke kommer i konflikt med tredjemanns patenter eller andre beskyttelsesrettigheter, og skal holde ECDE skadesløs fra krav som måtte oppstå grunnet overtredelse av tredjemanns patenter eller andre beskyttelsesregler.

24 Service og vedlikehold

24.1 Selger plikter å gi ECDE et tilbud på service og vedlikehold av varen (selv eller via tredjepart) dersom ECDE ønsker det. Tilbud skal gis til markedsmessige betingelser.

24.2 Selger plikter uoppfordret å opplyse i forbindelse med kjøpet og senest ved mottak av tilbudsforespørsel eller bestilling, om varen trenger regelmessig service eller vedlikehold, særlig vedlikehold eller ettersyn.

25 Reservedeler

25.1 Selger plikter å ha et lager eller tilgang til lager av reserve- og slitedeler for varen.

25.2 Det forventes at reservedeler kan leveres innen rimelig tid fra bestilling. Kan ikke reservedeler leveres innen rimelig tid, plikter selger å sørge for reserveløsninger. Selger skal dekke merkostnadene som følge av slike reserveløsninger (fordi selger forventes å kunne levere reservedeler raskt).

26 Taushetsplikt

26.1 Selger og eventuelle underleverandører forplikter seg til å bevare full taushet om alt vedkommende får kjennskap til om ECDE, ECDE’s forretningsforbindelser, prosjekter, planer og kunder i forbindelse med leveransen. 

27 Tvister

27.1 Denne avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

27.2 Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses i minnelighet, skal avgjøres ved søksmål med mindre partene avtaler noe annet. Søksmål skal i alle tilfeller reises ved ECDE’s verneting i samsvar med norske prosessregler.

28 Miljøkriterier

ECDE er miljøsertifisert iht. Norsk Standard NS-EN ISO 14001:2015. Vi skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner. Styring av innkjøp er en av de viktigste innsatsfaktorer for å oppnå dette målet.  

Miljøkriterier stilles i alle våre innkjøp og vi velger miljøsertifiserte leverandører framfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift, – og/eller som kun fører et begrenset utvalg miljøvennlige produkter.

Ved leverandørens valg av materialer skal det utvises samfunnsansvar og hensynet til bærekraftig utvikling skal ivaretas, så som ikke å anvende materialer produsert av

utrydningstruede sorter/arter, materialer som vil kunne påvirke miljøet negativt, materialer tilvirket i strid med bestemmelser gitt i Barnekonvensjonen, Det Europeiske

Menneskerettighetskonvensjon m. v. Materialer med godkjent miljømerking, og materialer som kan resirkuleres eller gjenbrukes vil bli foretrukket.

På leting etter ledige lokaler?

Har du et ønske om å leie lokaler i Midtbyen. Send oss en henvendelse her.

Send forespørsel